O nás

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. so sídlom v Nemšovej, ul. J. Palu 2/3, bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02.08.2006 spoločníkmi mestom Nemšová, obcami Dolná Súča, Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka a Skalka nad Váhom.

Spoločnosť bola zapísaná do OR SR dňa 05.10.2006, vložka č. 17107/R s obchodným menom Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.

Poslaním spoločnosti je hlavne zabezpečenie potrieb obyvateľov a subjektov v správe našej organizácie dodávkou pitnej vody, odvádzaním a čistením odpadových vôd za prijateľnú cenu vodného a stočného a poskytovaním kvalitných služieb v zákazníckom centre.

Predmet podnikania spoločnosti:
– prevádzkovanie verejných vodovodov II. až III. kategórie
– prevádzkovanie verejných kanalizácií II. až III. kategórie
– vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov
– podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
– kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
– kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
– prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
– prenájom strojov a malej mechanizácie
– uskutočňovanie stavieb a ich zmien
– inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
– montáž určených meradiel

Vodovody
Spoločnosť prevádzkuje vodovody v meste Nemšová a v obci Horné Srnie v celkovej dĺžke 44,5 km, eviduje 2.197 vodovodných prípojok.

Kanalizácia
Spoločnosť prevádzkuje kanalizačné siete v meste Nemšová a v obciach Horné Srnie, Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica, Horná Súča, Dolná Súča a Skalka nad Váhom v celkovej dĺžke 123 km, eviduje 4.198 kanalizačných odbočení.

ČOV

Spoločnosť prevádzkuje dve čistiarne odpadových vôd a 31 čerpacích staníc odpadových vôd.

ČOV Nemšová – mechanicko-biologická ČOV s terciárnym dočistením biologicky vyčistených odpadových vôd a regeneráciou vratného kalu. ČOV má kapacitu spracovania odpadových vôd pre 23 485 EO s prítokom 1 066 311 m3/ rok, s priemerným denným bezdažďovým prítokom splaškových vôd v objeme 2921,4 m3/deň a maximálnym bezdažďovým hodinovým prítokom 261,17 m3/hod.

Predpokladaný počet napojených ekvivalentných obyvateľov
Mesto Nemšová Počet EO 6 799
Obec Horné Srnie Počet EO 3 042,5
Obec Skalka nad Váhom Počet EO 2 022
Obec Hrabovka Počet EO 482
Obec Dolná Súča Počet EO 3 500,9
Obec Horná Súča Počet EO 3 777
Obec Borčice Počet EO 351
Obec Bolešov Počet EO 1 360
Obec Kameničany Počet EO 1 350
Obec Slávnica Počet EO 821
Spolu Počet EO 23 485,4

ČOV Horné Srnie – miestna časť Rybníky – mechanicko biologická čistiareň odpadových vôd s kapacitou spracovania odpadových vôd v objeme pre 200 EO s priemerným denným prítokom splaškových vôd 26 m3/deň a maximálnym hodinovým prítokom 5,52 m3/hod.

Predpokladaný počet napojených ekvivalentných obyvateľov
Obec Horné Srnie Rybníky   Počet EO  90
Zariadenie colnice  Počet EO 110
Spolu  Počet EO 200